•  

Prioriterade infrastrukturåtgärder i nordöstra Skåne

Kommunerna i Skåne Nordost har gemensamt enats om vilka infrastrukturåtgärder som är mest angelägna och därmed bör prioriteras i nordöstra Skåne. Underlaget som omfattar 8 prioriterade områden ska ligga till grund för regionala och nationella diskussioner med bland annat Region Skåne, Trafikverket och Regeringen.

Region Skåne har efterfrågat prioriteringar från samtliga kommuner och andra skånska intressenter för att tydliggöra vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för den regionala utvecklingen i Skåne. En regional samstämmighet kan innebära större påverkanskraft i nationella infrastruktursatsningar och underlätta för samfinansierade projekt.

Skåne Nordost har framfört en gemensam prioritering för samarbetskommunerna och styrelsen beslutade den 6 december att föra fram 8 föreslagna åtgärder.

–  Det har oundvikligen inneburit kompromisser i alla kommuner, men att vi har nått enighet i våra prioriterade infrastrukturåtgärder är en tydlig signal till regionala och nationella beslutsfattare, säger Pierre Månsson, ordförande i Skåne Nordost.

Prioriteringarna som framförts till Region Skåne innefattar utbyggnadsåtgärder inom både väg- och järnvägssystemet för gods- och persontrafik. Satsningarna skulle bland annat innebära effektivare godstransporter och större möjligheter till arbetspendling.

De åtta prioriterade åtgärderna är:

E22
Utbyggnad till motorväg mellan Fjälkinge och Gualöv. Viktig för att knyta samman Skåne och även kopplingen österut in i Blekinge.

Södra stambanan
4-spårsutbyggnad och kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen mellan Lund och Hässleholm. Viktigt för hela järnvägssystemet i södra Sverige att kapaciteten ökas för att möta nuvarande och framtida behov för gods, regional och långväga persontrafik.
Ökad kapacitet på Södra stambanan och Skånebanan Hässleholm-Kristianstad genom en järnvägstunnel på Skånebanan under Hässleholm C.

Skånebanan
Uppgradering av järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm till 160 km/t. Åtgärden innebär att residen på sträckan Helsingborg Hässleholm kan minskas.
Utbyggnad till partiellt dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Superbuss
Körvägar och stationer för Superbussar i orter längs med de utpekade sträckningarna Kristianstad-Hörby-Lund/Malmö (E22). Åhus-Kristianstad-Älmhult (väg 118, 19 och 23), Broby-Hässleholm (väg 119 och 19). Innebär utvecklandet av ett högvärdigt regionalt kollektivtrafikkoncept med järnvägens kvaliteter för orter som saknar järnväg.

Väg 19
Utbyggnad mellan Kristianstad och Broby. Viktig del i att komma närmare södra Småland och IKEA samt knyta samman orter i nordöstra Skåne.

Sydostlänken
Utbyggnad av järnväg mellan Älmhult och Karlshamn för att bland annat avlasta Södra stambanan.

Väg 21
Utbyggnad mellan Vanneberga och Önnestad till 2+1 väg med hastigheten 100 km/t. Viktig för utvecklingen Hässleholm och Kristianstad som tillväxtmotorer.

DryPort Skåne
Utveckling av kombiterminal och torrhamn för godstransporter i norra Skåne.