Företag

NANA är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, med syfte att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden, samt skapa en attitydförändring för mångfald och en bättre jämställdhet på arbetsmarknaden.

Nu söker vi företag som ställer sig positiva till genomförandet av ESF-projekt NANA ”Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden”. Detta då man från företagets sida ser projektet som viktigt för företag, arbetsmarknaden och att man vill delta i nätverket.

Genom att delta i NANA-projektet visar företaget en öppenhet med möjligheterna att nyanställa nyanlända akademiker. Detta samtidigt som företaget ökar sina kunskaper om kompetenser bland nyanlända akademiker och jobbar befrämjande för att öka arbetsmarknaden och jämställdheten för nyanlända akademiker.

Samverkan med NANA kommer att ske via nyhetsbrev, inbjudan till frukost- och lunchmöten, utskick av presentation av deltagare, inbjudan till föreläsningar, studiebesök, mentorskap, befrämjande av nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Det är alltså inga förpliktelser i samverkansformen utan företaget tar del av utbudet och deltar efter eget engagemang och tid. Avsikten är att skapa ett nätverk för att sprida kunskap och på sikt förbättra attityderna. Detta är främst inriktat mot företagen men kan även då gälla föreningar i Skåne Nordost men även utanför detta område. Det utgår ju från deltagarnas intresse och yrkesinriktning.

Vi ser gärna att olika typer av företag och föreningar kommer med i nätverket. Ert engagemang i detta blir vilken tid och intresse ni känner för de olika aktiviteterna. Däremot så tar ni ställning och påverkar därmed attityden kring mångfald och jämställdhet genom att vara med i projektet.

Vi söker företag och organisationer som

  • är villiga att delta i en attitydsförändringsprocess utifrån projektet
  • är villiga att ta emot information och inbjudningar till seminarium, frukost- och/eller lunchmöten
  • är villiga att stödja arbetet med mångfald på arbetsplatsen
  • är villiga att jobba för en jämställd arbetsplats.

Kontakt:

Samordnare

Michael Engleson

michael.engleson@kristianstad.se

0738-532874

Projektledare

Dijana Baric

dijana.baric@kristianstad.se

0738-532820