Samhällsplanering och infrastruktur

Inom detta område arbetar vi med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplanering som är gemensamma för Skåne Nordost.  Det övergripande syftet är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som plats att bo och verka inom. Nordöstra Skåne ska växa som funktionell arbetsmarknadsregion genom att förbättra tillgängligheten inom nordöstra Skåne och till städer och målpunkter i omlandet. De som bor och verkar här ska ha möjlighet att pendla till arbete och utbildning och/eller arbeta hemifrån med god tillgång på fiberuppkoppling. Dessutom ska näringslivet ges bra förutsättningar för kompetensförsörjning. Under verksamhetsåret 2017 planeras bland annat på följande aktiviteter:

  • Strukturplan Skåne Nordost - framtagande av modeller och verktyg som underlag för strategiska ställningstaganden och prioriteringar
  • Trafikstrategi Skåne Nordost – Skåne Nordost ska ha samsyn om önskad utveckling av transportsystemet på kort och lång sikt.
  • Samverkan med regionala aktörer och Trafikverket kring infrastruktur och trafiklösningar
  • Åtgärder för att underlätta fysisk nedgrävning av fiber
  • Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad tillsammans med bland annat Sydöstra Skånes samarbetskommitté