Näringsliv

Fokus 2017 ligger på att förstärka nordöstra Skånes goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och man ska mötas av en positiv attityd till företagande. Innovationskraften stärker tillväxten och sysselsättningen. I verksamheten inryms bland annat en utbildningssatsning för ett bättre företagsklimat, ett långsiktigt arbete för att stärka näringslivets kompetensförsörjning samt medskapande av mötesplatser och innovationsmiljöer där företag kan växa och utvecklas.

Under 2016 planeras ett antal aktiviteter, bland annat:

  • Förenkla helt enkelt – utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor bland kommunernas tjänstemän och politiker
  • Näringslivsvecka - samverkan med det regionala näringslivet och utvecklingsaktörer som exempelvis Region Skåne för att uppmärksamma regionens företagare och erbjuda möten och företagsrelaterad information och utbildning till potentiella företagare och entreprenörer
  • Tillväxt Östra Skåne – ett projekt kring stöd till affärsutveckling i små och medelstora företag för att bättre kunna bedöma och matcha framtida kompetensbehov.
  • Tematiserad destinationsutveckling – ett gemensamt arbete med besöksnäringen som ska bidra till ökad lönsamhet för företagen men också till att ge underlag för en gemensam strategisk plattform för kommunernas fortsatta arbete
  • Samverkan Industriellt utvecklingscentrum (IUC) - skapa ett nätverk av tillverkande företag i nordöstra Skåne

 

  

Sociala medier


Skåne Nordost
Skåne Nordost
Skåne Nordost

___________________________________