Skåne Nordost – Vision 2030

Vision 2030 beskriver en gemensam framtidsbild. Nordöstra Skåne är beläget i mitten av ett expansivt södra Sverige. Detta läge gör att den hållbara utveckling som sker i nordöstra Skåne stärker både Skåne och södra Sverige.

Syftet med visionen är att samla krafter och resurser för att påverka utvecklingen i önskad riktning med tyngdpunkt på de mellanregionala och mellankommunala frågorna. Den ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne samt andra relevanta nationella eller regionala strategier. Visionen ska ligga till grund för det som ska prioriteras inom samarbetskommittén och vägleder både stora och små beslut angående hur kommunernas resurser i form av tid. pengar och andra resurser inom samarbetet ska användas

Vision 2030 baseras på en gemensam omvärldsbevakning i vilken nordöstra Skånes styrkor och kommande utvecklingsbehov har identifierats. De styrkor som vi har är t.ex. företag med hög lönsamhet och hållbar tillväxt, trygga livsmiljöer, attraktiva besöksmål, närheten till unika naturområden samt bra näringslivsklimat och snabba kommunala beslutsvägar. De utmaningar som vi står inför handlar bland annat om arbetslivets kompetensförsörjning. lågt nyföretagande, låg sysselsättningsgrad och låg utbildningsnivå.

Visionens målbilder

Är 2030 är nordöstra Skåne en attraktiv plats för invånare, besökare och potentiella medborgare Gemensamt skapar vi en positiv och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt och som miljömässigt. Nordöstra Skånes invånare anser sig ha hög livskvalitet i form av god hälsa, aktiv fritid och hållbar levnadsstandard.

Målbilder 

Infrastruktur – Verka för en väl fungerande infrastruktur som attraherar invånare, arbetsgivare och besökare

Innovation – Innovationsmiljöer och utbildningar som bidrar till konkurrenskraftiga företag och arbetsgivare.

Platsen – En attraktiv livsmiljö som synliggörs genom platsens unika värde.

Principer för samverkan

  • l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre gemensamt än var kommun för sig.
  • Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.
  • Vi tar gemensamt fram övergripande strategier.
  • Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
  • Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar tillväxt

Samarbetet bygger på att alla deltagande kommuner vinner – om inte vid varje tillfälle – så åtminstone över tid. Det krävs engagemang, mod, öppenhet, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna och att vi är starkare tillsammans.

Vision 2030 beslutades av styrelsen 11 juni 2020