Strategi för kompetensförsörjning

Inledning

Arbetsmarknaden i nordöstra Skåne har precis som på hela Sveriges arbetsmarknad brist på rätt kompetens. Många branscher står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering. Skåne hade år 2018 enligt SCB landets lägsta sysselsättningsgrad. I nordöstra Skåne var sysselsättningsgraden något högre än Skånes genomsnitt.

Utmaningarna i nordöstra Skåne handlar om att säkra en långsiktig kompetensförsörjning  samt skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt  utbildning och rätt kompetens. Ett av skälen till att arbetsgivare har brist på kompetent  arbetskraft är att de har svårt att rekrytera personer med efterfrågad utbildning och/eller med  efterfrågad arbetslivserfarenhet. Enligt Arbetsförmedlingen finns den största  kompetensbristen inom pedagogiskt arbete, sjukvård samt data och IT, men också fortfarande  inom byggbranschen. Långsiktigt riskerar kommuner att sakna medarbetare med efterfrågad  kompetens i de verksamheter som erbjuder välfärdstjänster. En breddad rekrytering krävs för  att klara kompetensbristen. Breddad rekrytering innebär både en ökad rekryteringsbas samt  ökad mångfald på arbetsplatserna. Samtidigt som det finns en efterfrågan på arbetskraft finns  det många invånare i nordöstra Skåne som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden.  Många av dagens arbetslösa invånare behöver flera och samtidiga insatser för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Höjd kompetens hos individer gör dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Förr räckte det med att utbilda sig en gång i början av sin karriär, men idag krävs ofta ett livslångt lärande. En kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare är även en framgångsfaktor för företag. Det kan vara svårt för arbetsgivare att hitta rätt utbildningar för sina anställda samt att påverka utformningen av de utbildningar som redan finns eller behöver tas fram. Utbildningsaktörer som t.ex. Yrkeshögskolan Syd och Högskolan Kristianstad är viktiga aktörer i arbetet med att ta fram och erbjuda flexibla och behovsbaserade utbildningar. För små och medelstora företag är det också viktigt att hitta personer med rätt attityd och en vilja att lära sig då individers kompetensutveckling även sker hos företag.

En ökad kunskap hos barn och ungdomar, flickor som pojkar, i vårt område angående arbetsmarknaden och om nya yrkena skulle ge dem en bättre förutsättning inför deras val av utbildning på gymnasiet eller på universitet/högskola. En höjning av andelen av de personerna som läser på Högskolan Kristianstad som flyttar hit eller som stannar kvar som boende i vårt område kommer tillgänggöra ytterligare kompetens för arbetsgivare.

En hållbar samhällsplanering, en bra digital och fysisk infrastruktur samt en flexibel och robust kollektivtrafik är viktiga grundförutsättningar för att klara  k k kompetensförsörjningen. Enligt SCB bor 87% av den svenska befolkningen i en tätort. En väl fungerande kollektivtrafik mellan orter som även inkluderar de mindre orter på lands- och glesbygd skapar en större arbetsmarknadsregion.

Kommunernas insatser

Varje kommun inom Skåne Nordost arbetar på många sätt för att säkra sin kompetensförsörjning. En satsning är att heltidsarbete ska vara en norm, både eftersom heltidsarbete säkrar kompetensförsörjningen i välfärden och för att denna satsning bidrar till en ökad jämställdhet.

Det behövs attraktiva boendemiljöer för att kunna behålla och attrahera kompetens. Attraktiva boendemiljöer ger ett ökat invånarantal vilket leder till att rekryteringsunderlaget för arbetsgivare i vårt område ökar. I Skåne Nordost har vi fördelen att ha en bredd av boendemiljöer; glesbygd, landsbygd och stad.

Kommunerna arbetar med hållbar stadsutveckling och prioriterar bl.a. att förtäta närmast stationerna i våra tätorter kopplat till våra viktigaste stråk samt strävar efter att planera för verksamheter blandat med bostäder.

Mål och syfte

Utifrån våra styrkor och utmaningar arbetar vi i enlighet med Skåne Nordosts strategi för kompetensutveckling för att underlätta för arbetsgivare, offentliga som privata, i deras arbete med kompetensförstärkning och kompetensförsörjning. Strategin ska bidra till att skapa ett attraktivt nordöstra Skåne med goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Strategin kommunicerar riktning och prioriterade insatser som stöd för Skåne Nordosts arbetsgrupper. Strategin ska vara till stöd i vilka vägval och beslut som behöver tas för att nå Vision 2030.

Målet är att kompetens inte ska vara ett hinder för företags tillväxt samt att fler invånare ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och att nyanlända invånare integreras.

Syftet är att underlätta för arbetsgivare, offentliga som privata, i deras arbete med kompetensförstärkning och kompetensförsörjning.

Strategin för kompetensförsörjning ska bidra till genomförandet av den regionala strategin för långsiktig hållbar kompetensförsörjning i Skåne. Målet i den regionala strategin är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bygga en stark utbildningsregion. Vi har representation i Kompetenssamverkan Skåne (KoSS). KoSS är en regional plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne.

Samverkan

Skåne Nordost kommuner samarbetar och samhandlar med andra aktörer som har som uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning. Baserat på identifierade behov som är gemensamma för flertalet av kommunerna bildas strategiska samverkansgrupper med relevanta samverkansaktörer.

Insatsområden

I enlighet med Vision 2030 verkar vi för en dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer. Med begreppet kompetens menar vi en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med färdighet menar vi bland annat förmågan till att kunna samarbeta och att vara kommunikativ. Vi ställer oss bakom den regionala kompetensförsörjning strategin angående att:

  • Utbildningsutbudet och de studerandes utbildningsval måste i ökad grad matcha arbetslivets långsiktiga kompetensbehov. Det är nödvändigt både för att främja produktivitet, förnyelse och innovationskraft i näringslivet och för att öka sysselsättningsgraden.
  • Globala utmaningar, teknologiska förändringar och en pågående strukturomvandling innebär att företag, regioner och nationer i allt större utsträckning måste konkurrera med kunskap och kompetens. En förutsättning för det är tillgången till ett såväl starkt som brett och flexibelt utbildningssystem på den regionala nivån.

Nedan prioriterade insatser bidrag till att nå  Vision 2030 och dess målbild samt målen i den regionala kompetensförsörjningsstrategin.

1. Kompetenshöjning av vuxna för arbete, företagande och högre studier

Vi verkar för att fler invånare ska våga ta steget till att vidareutbilda sig för att öka sin kunskapsnivå och för att få en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi underlättar för vuxna att kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar genom att erbjuda flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande. Tröskeln för att satsa på något nytt ska vara låg även om utbildningsinsatsen sker mitt i karriären och det ska gå att kombinera arbetsliv med utbildning via ett arbetsintegrerat lärande. Vi marknadsför  utbildningsmöjligheter kopplat till olika yrkeskategorier samt verkar för att få fler invånare att läsa vidare till högre studier.

Högskolan Kristianstad spelar en central roll i nordöstra Skåne med sitt breda utbud av vidareutbildningar till individer och sin samverkan med arbetslivet. Skåne Nordosts samverkan med Högskolan Kristianstad sker angående nya utbildningar och inom relevanta forskningsplattformar som skapar en kompetensväxling mellan kommun och högskola. Varje kommun har en utsedd kontaktperson angående högre utbildning och forskning. Varje kommun har ett lärcentrum som kan fortsätta att utvecklas samtidigt som vi verkar för att fler utbildningscentra etableras.

Vi möter efterfrågan på utbildningar från arbetsmarknaden i takt med att vissa yrkeskategorier försvinner samtidigt som nya yrkeskategorier tillkommer. Det är viktigt att vi ser helheten, att varje utbildning är en del av det totala utbildningsutbudet. Vi är starka via vårt gemensamma arbete med YH-utbildningar och andra uppdragsutbildningar.

Vi prioriterar samarbetet inom Skåne Nordost och diskuterar vilka vuxenutbildningar som sker i vilken kommun. Vi tar tillvara på varandras styrkor.

2. Kompetenshöjning och förberedning av elever och unga vuxna för arbete, företagande och högre studier

Genom en samlad och gemensam omvärldsbevakning säkerhetsställer vi att det utbildningsutbud som kommunerna erbjuder stämmer med arbetslivets framtida behov. Parallellt med detta arbete behöver vi se till så att ungdomar har hög kunskap om kommande framtidsbranscher inför deras val av gymnasieutbildning. De unga vuxna behöver göra medvetna studie- och yrkesval, vilket bidrar till en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

Även i lägre årskurser behöver elever ha god kunskap om dagens arbetsliv och möjligheten till högre studier. Här kan Högskolan Kristianstads olika aktiviteter kopplat till forskare och studenter vara en viktig pusselbit i grundskola och gymnasium.

Det behövs ett tidigt, samlat och långtgående engagemang (F-19 perspektiv) för att stärka företagsamheten och skapa tidiga målbilder för eleverna. Det är viktigt att vi hittar vägar att få in entreprenörskapet tydligare in i skolan så att fler unga vuxna ser ett eget företag som en väg till försörjning.

3. Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad för en förbättrad matchning

Vi verkar för att stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande. Vi samverkar med Högskolan Kristianstad för att optimera antalet verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) inom kommunerna kopplat till utbildningarna på Högskolan Kristianstad. Via samverkan med Krinova Incubator & Science Park (Krinova), Högskolan Kristianstad Uppdrag AB samt Kristianstad Akademi – Högskolan Kristianstad Uppdrag AB:s studentkonsultverksamhet verkar vi för ökade kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare t.ex. via Team of Young Professionals (ToY) som utvecklar studenter, näringsliv och organisationer.

Vi arbetar för att öka samverkan mellan företag, kommun och utbildare för att underlätta matchning och få individer snabbare ut i arbetslivet. Samarbete med Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i detta arbete.

Vi samverkan med relevanta aktörer angående framtida utbildningar och för att främja att  praktik inkorporeras in i utbildningarna. Här finns bl.a. Lärlingsakademin som är en mix mellan skola och yrkespraktik med ett flexibelt upplägg.

4. Utvidgat arbetsmarknadsområde

En attraktiv och robust kollektivtrafik är en förutsättning för att behålla och attrahera kompetent arbetskraft. Kortare pendlingstider och tätare avgångar resulterar i ett större arbetsmarknadsområde och fler personer kan ingå i rekryteringsbasen. Det är viktigt att prioritera nordöstra Skånes starka stråk