Regionplanegruppen

Uppdraget för nätverket är att leverera förslag på gemensamma samrådsyttrande och gemensamma granskningsyttrande med bilagor som stöd för respektive medlemskommuns yttrande över Regionplan för Skåne.

Första insatsen hanterade processen med att Region Skåne tog fram en Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Ett samrådsyttrande respektive ett granskningsyttrande togs fram av gruppen till vilken kommunerna kunde addera eller förstärka speciellt viktiga delar.

Regionplan för Skåne 2022-2040 är en strategisk plan där organisationer inom Skåne tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne. Regionplanen antogs av regionfullmäktige den 14 juni 2022.