Projektverksamhet SKNO

Utveckling och utförande

Skåne Nordost vill genom projektverksamheten initiera, testa och utveckla nya projektidéer
i samverkan. Syftet är att hitta gemensamma samverkansprojekt som har visionen och de
övergripande målen i fokus. Projekten ska testa nya möjligheter, lösningar och bidra till en
hållbar samhällsutveckling.

Vad vill vi uppnå?

 • Bidra till att visionen och styrdokumenten för Skåne Nordost uppfylls
 • Ge tydligt resultat inom något av de övergripande målen
 • Vara nyskapande och ge möjlighet att utveckla och testa innovativa lösningar
 • Projektet ska ha en hög samhällsnytta och bidra till samverkan internt och externt
 • Gärna ha annan delfinansiering.

Vad krävs?

 • Enbart projekt i samverkan med minst 2 SKNO-kommuner kan medfinansieras.
 • Ha en genomtänkt organisation
 • Projekten får vara max 18 månader långt, inklusive slutrapportering. Undantag medfinansiering av EU-projekt som är längre än 18månader.
 • Vara kostnadseffektivt, projektets budget ska stå i proportion till de planerade aktiviteterna och förväntat utfall
 • En plan för hur resultaten ska tas omhand efter projektets slut.
 • Kommunikation och marknadsföring ska synliggöra Skåne Nordost samverkan.

Vem och vad?

 • Styrelsen prioriterar och beslutar
 • Kommundirektörer bereder och följer
 • Kommunerna och nätverk kommer med idéer
 • SKNO-kontoret och EU-kontoret fungerar som bollplan och kan ge tips på annan delfinansiering.

Projektsteg

Idé- och utveckling

Ett antal gånger om året har kommunerna möjlighet att presentera projektidéer som kan bidra till Skåne Nordost utvecklingsplan för kommundirektörerna, som prioriterar projekten utifrån ett helhetsperspektiv. Ansökningsdatum kommer att finnas på SKNO hemsida. Kommundirektörerna beslutar om projektet är kvalificerat till att gå vidare till framtagande av projektplan och beslut i styrelsen.

Projektidén beskrivs kortfattat genom fyra frågor och skickas in digitalt.

Fyra frågor:

 • Vad ska bli bättre och hur? Kopplat till Visionen, de övergripande målen och Utvecklingsplanen.
 • Hur ser projektets process ut? – Beskriv kortfattat de huvudsakliga stegen och aktiviteterna.
 • Vad ska finansieras? Hur mycket pengar behöver projektet och till vad?
 • Är fler kommuner intresserade av projektet? Om inte – är det möjligt att förankra idén i övriga kommuner inför beslut om finansiering i styrelsen?

De projekt som kvalificerar sig får i uppgift att ta fram en projektplan, enligt framtagen mall. Kontoret fungerar även som ett ”bollplank” i processen, när det t ex gäller avgränsning, budget, koppling till kunskapsnätverk etc.

Framtagen projektplan presenteras sen för kommundirektörerna som ger återkoppling och beslutar om projektet ska skickas vidare till styrelsen för beslut.

Beslut

Projektplanen presenteras för SKNO styrelse. Styrelsen gör först individuella bedömningar, efter det diskuteras det samlade resultatet för att styrelsen ska kunna besluta om projektet får finansiering eller inte. Efter beslut kan projektet påbörja genomförandet.

Genomförande

Beviljade projekt ska lämna muntliga eller skriftliga lägesrapporter till kommundirektörerna. Vid större förändringar i projektet ska detta meddelas SKNO-kontoret.

Resultat

Slutrapporten för projektet presenteras för Skåne Nordost styrelse. Slutrapporten ska även redovisa hur projektets resultat ska tas tillvara efter avslut.