Skåne Nordost målbilder 2024-2027

Målbild 1 - Verka för en väl fungerande infrastruktur som attraherar invånare, arbetsgivare och besökare.

Vi i Skåne Nordost arbetar tillsammans för att tydliggöra våra behov och lyfter våra prioriteringar till kommande planer och investeringar.

Tillgång till järnvägar, vägar, cykelvägar, elförsörjning och olika digitala lösningar är en förutsättning för tillväxt, ett attraktivt läge och en konkurrensfördel vid etablering.

Det ska finnas möjlighet till en trygg och säker infrastruktur, för att kunna bo, leva och verka i hela Skåne Nordost. Infrastrukturen ska inte vara den begränsande faktorn.

Målbilden svarar mot mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Inriktningar

Identifiera behov – för etablering och tillväxt.

Tydlig Röst – Vara en gemensam röst som tydliggör behov och möjligheter.

Hållbar Mobilitet – Se framtidens behov av mobilitet genom tillgänglighet och med hållbart resande i fokus.

Målbild 2 - Innovationsmiljöer och utbildningar som bidrar till konkurrenskraftiga företag och arbetsgivare.

Genom att möta kompetensutmaningarna tillsammans säkerställer vi ett utbildningsutbud som är kopplat till arbetsgivarens behov och som ger möjlighet till jobb. Vi fokuserar på att stärka individen och på att öka konkurrenskraften hos arbetsgivare. I samverkan med Krinova och Högskolan Kristianstad skapar vi i Skåne Nordost möjlighet till innovationsmiljöer för utveckling.

Målbilden svarar mot mål 4 God utbildning, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 10 Minskad ojämlikhet.

Inriktningar

Behov – Identifiering av utbildningsbehov i samverkan med andra aktörer utifrån arbetsmarknadens önskemål.

Matchning – Arbeta för ökade möjligheter av matchning mellan tillgänglig kompetens och arbetsmarknadens efterfrågan.

Innovation – Verka för nya lösningar till morgondagens behov och efterfrågan

Ledskyltar, Östra Göinge. Fotograf: Jonatan Månsson

Målbild 3 - En attraktiv livsmiljö som synliggörs genom platsens unika värde.

Genom att presentera Skåne Nordost som en attraktiv plats blir vi en betydande aktör i utvecklingen för Skåne, Sverige och världen.

Målbilden svarar mot mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Inriktningar

Livsmiljö – identifiera platsens möjligheter och unika värden.

Kommunikation – Synliggöra det arbetet som Skåne Nordost gör och de unika värde som finns i vårt område.

Trygghet – Genom samverkan i Skåne Nordost stärker vi oss i arbetet med säkerhet och beredskap för att öka kommunernas motståndskraft.