ESF+ Förstudie för att förebygga och motverka sjukskrivningar i SKNO.

Förstudien ska identifiera möjliga insatser och åtgärder, både i samverkan och för respektive kommun för att förebygga och motverka sjukskrivningar.

Förstudien ska resultera i en slutrapport om nuläget som ska ligga till grund för ett potentiellt samarbete och finansiering från ESF+ för minskning av sjuktalen.

Tidsplan: Efter godkännande sker uppstart i februari 2024 och avslut i juni 2024.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur arbetar Skåne Nordost-kommunerna idag och vilka slutsatser har kommunerna själva redan gjort gällande sitt arbete? Vilka olika exempel på framgångsrikt arbete finns idag?
  • Hur har liknande kommuner arbetat för att förebygga och motverka sjukskrivningar? Finns det framgångsrika exempel som vi kan inspireras och lära av?
  • Går det bedriva ett genomförandeprojekt i samverkan mellan kommuner i Skåne och Skåne Nordost? Kan projektet finansieras av ESF+?

Finansiärer