Skåne Nordost – Uppföljning i dialog

Uppföljning är det viktigaste verktyget i genomförandet av utvecklingsplanen, det ger möjlighet för både ledning och utförare att följa arbetet. Metoden för att följa processen och se resultatet är att visa arbetet som pågår. Detta kommer främst att ske via dialog, möten och genom bokslut. Utvecklingsplanen har tre viktiga nyckeltal att följa i arbetet med Vision och målbilder;

  • Befolkningsutveckling
  • Gymnasial utbildningsnivå
  • Sysselsättningsgraden

Nyckeltalen redovisas i det årliga bokslutet för Skåne Nordost och hämtas från SCB och Kolada. Utöver dessa redovisas även årligen pågående projekt, särskilda händelser och viktigt samverkansarbete för året.

Utvecklingsplanens arbete följs upp kontinuerligt i dialog med ledning och nätverk.

Läget Skåne Nordost

En arena med syfte att sprida kunskap, öka medvetenheten om nuläget och ger möjlighet till dialog.

Läget Skåne Nordost är bland annat en årlig omvärldsdag med syfte att ge inspiration och kunskap. Detta skapar förutsättningar för utökat samarbete mellan de olika delarna som utvecklingsplanen har i fokus.