Förenkla Helt Enkelt 2.0

Via projektet ”Förenkla Helt Enkelt 2.0” arbetar vi systematiskt och tillsammans för att ytterligare förenkla kommunernas hantering av företagens ärenden.

Projektet syftar till att ytterligare höja företagsklimatet i Skåne Nordost genom samverkan i utvalda områden. Projektets mål är ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunerna, en ökad samsyn mellan kommunernas olika myndighetsdelar samt att nå 400 personer inom kommunerna med kompetenshöjande insatser.

Ett bra företagsklimat baseras på bra företagsservice och effektiv lotsning av företagsärenden. Kommunerna har olika lokala förutsättningar och olika arbetssätt. Genom en ökad och kontinuerlig samverkan samt ett utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kommunerna inom Skåne Nordost förväntas det uppstå interna effekter enligt nedan.

Arbetssätt
Det sker dialoger om arbetssätt och rutiner inom kommunen. För att helheten ska fungera behöver olika enheter/avdelningar ha en hög interaktion med varandra. Det görs genom öppenhet, samverkan och samsyn. Det finns en hög förståelse för uppdraget, respektives roller, beröringspunkter och hur helheten skapas för att ge företag bästa service möjligt.

Kommunikation och tillgänglighet
Inom kommunen finns det ett gemensamt tänk kring tillgänglighet för företag.
Kommunikationskanaler för frågor och ärenden är tydliga och kommunen är lyhörda på vilket sätt deras service efterfrågas. Det finns ett flöde för intern kommunikation för att upprätthålla en god kännedom om ärende. Ny kunskap sprids effektivt inom kommunen.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Samverkan och omvärldsbevakning ger en grund för nya kunskaper angående förenklad service för företag. Via kontinuerlig kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte sker en ständig förbättring. Styrkan finns i teamet, men baseras även på expertisen på individnivå.

Finansiärer