Utvecklingsplan med budget 2023

Utvecklingsplan med budget 2023 för Skåne Nordost beslutades av styrelsen den 31 januari 2023. 

I utvecklingsplanen formuleras 2023 års verksamhet, baserat på vision, de tre målbilderna och de gällande strategierna kompetensförsörjning samt innovation och hållbar utveckling.

Kopplat till utvecklingsplanen finns planer på en mer operativ nivå – så kallade handlingsplaner. Dessa utgör en kortfattad dokumentation av de konkreta aktiviteter som ett nätverk, samverkansgrupp eller projekt kommer att ägna sig åt under det kommande året. Dessa planer ska främst ses som ett stöd i arbetsgruppernas operativa arbete och som stöd vid uppföljning av resultat.

Skåne Nordost utvecklingsarbete 2023

Insatserna kopplade till strategierna är framtagna för att beskriva vad som behöver göras för att nå vision 2030 och dess målbild. Satsningarna som definieras för varje strategi är hur det ska uppnås kopplat till årets fokus.

Fokus och specifika insatser 2023

 • Utvecklingsplan Skåne Nordost 2024-2027
 • Fortsatt utveckling av hemsidan, b.la. portalsida (intranät)
 • Projektverksamhet – Marknadsföring
 • Planering Näringslivsdag 2024
 • Genomförande ”Läget Skåne Nordost”
 • Kompetenshöjande insatser om SKNO utmaningar och verksamhet.
 • Kunskapsbank om SKNO, statistik och nuläge för delregionens utmaningar och förutsättningar.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Intäkter – Totalt budgetram 2023 cirka 7,6mkr

Beräknat på invånarantalet november 2022, siffrorna kan komma att uppdateras beroende på utfallet för helår 2022. Kommunerna faktureras under mars 2023.

”30-kronan” ger en intäkt på cirka 5,8mkr

”13-kronan” Höör och Perstorps delfinansiering av EU-kontoret ger en intäkt på cirka 320tkr

Utöver detta tillkommer övriga intäkter (ex. projektmedel) på cirka 1,3mkr

Satsningar 2023

 • Framtagande av utvecklingsplan 24/27 300tkr
 • Projektverksamhet SKNO 600tkr
 • Läget Skåne Nordost 100tkr

Uppföljning och kommunikation

Uppföljning av årets verksamhet sammanställs i årsredovisningen, där indikatorer och nyckeltal samt en ekonomisk uppföljning redovisas.

Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i årsredovisningen för Skåne Nordost. Tillskjutna externa medel i förhållande till budget

 • Uppväxling i relation till 30-kronan
 • Utbetalda EU-medel

Indikatorer och nyckeltal

I enlighet med strategidokumenten är effektmålen för Skåne Nordosts verksamhet:

 • höjd sysselsättningsgrad
 • höjd utbildningsnivå
 • befolkningsutveckling