Trygghetscentralen SKNO

Projektet tittade på förutsättningarna att skapa en gemensam Trygghetscentral, mellan de sex medlemskommunerna i Skåne Nordost (SKNO).

Ett antal delområden har undersökts, men projektet fördjupade sig främst i om det fanns möjlighet att bilda ett gemensamt bolag, där både kommunen och de kommunala bolagen kunde ingå. Juridiska processer kopplat till bolagsbildning och upphandlingsfrågor har granskats och presenteras i slutrapporten. Även de ekonomiska förutsättningarna utifrån nuvarande kostnader och avtal har utretts.

Projektet finansierades av Skåne Nordost under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. Styrgrupp för projektet har varit kommundirektörsgruppen i Skåne Nordost och projektledare har varit Micael Svensson, Brandingenjör räddningstjänsten Kristianstad.

Projektet har omfattat följande delområde;

  1. Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna.
  2. Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående trygghetsarbete.
  3. Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet kan samordnas ur ett delregionalt perspektiv.
  4. Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas nyckelkompetenser samt samverka med övriga berörda myndigheter och organisationer
  5. Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som möjligt
  6. Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen
  7. Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till detta (samverkansprocesser, juridiska processer etc.)
  8. Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam Trygghetscentral

Finansiärer